ENERJİ HUKUKU

MEVZUAT
- Elektrik
- Petrol ve Diğer Madenler
- Doğalgaz&Lpg
- Yenilenebilir Enerji Kaynakları
- Nükleer Enerji
Anayasa Mahkemesi Kararları
Danıştay Kararları
Yargıtay Kararları
EPDK Kararları
Rekabet Kurulu Kararları
KUTUPHANE
ENERJİ LİNKLERİ
İLETİŞİM

ENERJİ HUKUKU


Gelişen Dünya düzeni içerisinde insanlar enerji kaynaklarını gün gittikçe daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi nedeniyle çeşitli kuralların varlığı da günümüz koşulların da bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kurallar artık bir mevzuat çerçevesinde toplanmaya başlamıştır. Her ne kadar genel hukukun ilkeleri enerji alanında uygulansa da özel ve farklı bir alan olan enerji sektörü için enerji mevzuatının varlığı sorunların çözümünde daha etkili olacağışüphesizdir

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye ayrılır. Genel olarak hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına Özel Hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Kamu Hukuku adı verilir. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku özel hukukun, buna karşılık Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku kamu hukukunun başlıca alt dallarıdır.Bu hukuk dallarının mevzuat oluşumu eskiye dayanmaktadır. Oysa ki Enerji Mevzuatının oluşumu bu alandaki gelişmelerle birlikte son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Enerji hukuku, enerjinin üretim ve dağıtım ağında idarenin yetkilerinden dolayı idare hukukuyla bağlantı içersindedir. Ayrıca borçlar ve ticaret hukukuyla da yakından ilgili olması nedeniyle de özel hukukun alanına girmektedir. Enerji hırsızlığı suçunun tanımlanmasından itibaren de ceza hukukuyla bağlantılı hale gelmiştir. Enerji hukuku dar kapsamlı bir hukuk dalı gibi görünsede, hem kendine ait geniş bir mevzuat alanı bulunan, hem de hukukun diğer alanlarıyla bağlantılı olan bir hukuk dalıdır.

ENERJİ HUKUKUNUN KONUSU

1. Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu yasal mevzuat ve izinler,
2. Enerjinin tüketimine konu yasal mevzuat ve tüketicilerin yaşadığı sorunlar,
3. Enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunlar,
4. Enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunlar ,
5. Devletler arasındaki enerji kullanımına ve akışına ilişkin sorunlar,
6. Enerji üretim ihalelerine konu yasal mevzuat,
7. Enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisanslar ve yasal mevzuat,
8. Enerjinin ithalatına, ihracatına konu yasal mevzuat,
9. Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili cezai mevzuat,
10. Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunlar ,
11. Proje finansmanları.v.s

enerj.logo.11.jpg

ENERJİ HABERLERİ-İHALELER

www.karbonpiyasasi.com web sitesi açıldı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin Son Hali. 30.12.2012

SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ DEĞİŞTİ

KURUL KARARI
Karar No: 4250 Karar Tarihi: 24/01/2013
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/01/2013 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:
MADDE 1 - Serbest tüketici limiti 5000 kWh olarak uygulanır.
MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Son Düzenlemelerle Elektrik Piyasası Kanunu 08.02.2013

Karbon Piyasaları Eğitimi


EDİTÖR İLETİŞİM: enerjihukuku@gmail.com
ENERJİ HUKUKU PORTALI
Bu sitede kullanılan eserler ile veri tabanları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır.
Bu sitede yer alan yazılar ile kamusal ve anonim olanlar dışındaki linkler sahiplerinin izniyle ve ya Özgür Belgeleme Lisansı kapsamında yayınlanmaktadır.
2008 © ENERJIHUKU.COM Sitemize kaynak için katkıda bulunan Eneri Piyasası Düzenleme Kurumu'na teşekkür ederiz